Bullermätning

Det låter högt!

Byggarbeten stör omgivningen och får så göra men inte hur mycket som helst. Att utveckla samhällen och infrastruktur är viktiga är viktigt för länder och därmed tillåts störningar till en viss grad. 

Vad gäller buller så skall byggherren följa naturvårdsverkets rekomendationer ang tillåtna bullernivåer. Tillåtna nivåer delas in i olika tidpunkter på dygnet samt veckodagar. Det får bullra mer vardagar än på helger. Vissa arbetsmoment som krävs för att driva byggandet vidare som bullrar väldigt mycket, tillåts att göra det under korta perioder. Vad som anses som kortvariga perioder kan variera. Ex så kan pålning bullra väldigt mycket och överskrida tillåtna värden med råge men det är tillåtet ändå om det görs tillfälligt.

Enab konsult utför mätningar och ger råd till byggherrar och boende i närområdet så att bygget kan fortskrida utan problem, störningar och klagomål. eror skadan på sprängning?

Det är mycket ovanligt med skador på byggnader som kan härledas till sprängningsinducerade vibrationer. Detta pga modern sprängteknik, sk försiktig sprängning. Men det är vanligt med tvister mellan grannar och oftast pga utebliven besiktning innan. 

Är borrhålen djupa och mycket berg som ska sprängas kan dock skador uppstå. För att fastställa orsaken till ex en spricka i ett grund så utförs en skadeutredning där vi tittar bla på sprängjournaler, vibrationsrapporter och okulärt besiktar skadan. Detta leder till en utlåtande som kan användas i försäkringsärendet. 

Vi hjälper även till med juridiska processer och agerar sakkunnig med utlåtanden till försäkringsbolag och advokatbyråer. 

Kontakta oss idag med ditt ärende helt konstnadsfritt.

Kontakt här.