Ansvar vid sprängning

Vad händer om något skadas?

I Sverige finns flera lagar som styr omgivningspåverkan som är ett samlingsbegrepp. Sprängning är ett exempel på arbete som kan påverka omgivningen genom vibrationer. Enl miljöbalken är den som låter utföra sprängningsarbeten ansvarig för de skador som uppstår sk strikt miljöansvar. Det innebär att du bla har bevisbördan för att påvisa att skadan inte skett pga sprängningen. 

Om sprängaren råkar spruta sten som orsakar skador är byggherren och entreprenören direkt ansvariga och i det fallet kan du som byggherre kräva att entreprenören står för kostnaderna då deras ansvarsförsäkring är det som täcker kostnaderna. Det är därför viktigt att du som byggherre kontrollerar att sprängföretaget har sådan försäkring annars kan du som byggherre avkrävas ersättning.

Ansvaret enl miljöbalken delas mellan entreprenör och byggherre sk solidariskt ansvar. Det innebär att den skadelidande kan vända sig mot dig som byggherre eller sprängaren. 

För den som låter utföra sprängningsarbeten finns därmed behov av byggherreförsäkring som täcker dessa skador. Det är dock långtifrån alla försäkringsbolag som erbjuder denna typ av försäkring. Vissa bergsprängare kan genom sitt medlemskap i BEF (bergsprängningsentreprenörernas förening) teckna denna byggherreförsäkring åt dig som byggherre.

Om en granne påstår sig ha fått skador på sin fastighet har du som býggherre en bevisbörda för att påvisa att skadorna inte funnits där tidigare. Det kan endast undvikas genom att besikta grannarnas hus innan sprängningsarbetena påbörjas. 
Skulle man ändå inte kunna utesluta att skadorna uppkommit pga sprängning så kan resultaten av vibrationsmätningen ge en bra indikation på vad som är sannolikt. Skulle du som byggherre inte låta besikta grannarnas fastigheter kommer du som byggherre få väldigt svårt att vinna en sådan tvist i en rättegång då du som byggherre har det strikta ansvaret. Den skadelidande måste dock kunna styrka sina belägg och påståenden men kravet på bevisning är inte lika tungt vägande.

Det finns idag inga lagliga krav på att besikta grannfastigheterna utan det är upp till byggherre och skadelidande genom rästtslig tvist att få målet avgjort i domstol eller genom förlikning. Den som har starkast bevisning har störst chans att vinna givetvis. En besiktning och vibrationsmätning brukar ge ett mycket bra skydd mot tvister. 

Byggherren är dock inte ansvarig för alla typer av skador som uppstår, ex om en skorsten redan har sprickor och inte har underhållits så kan nytillkomna sprickor tillåtas då det antas att om skorstenen var i bra underhållet skick så ska det klara av de påfrestningar som sprängningen innebär. Fastighetsägaren har med andra ord ett underhållsansvar.


Läs mer här om besiktning