Besiktning vid sprängning

Innan sprängning påbörjas ska närliggande byggnader besiktas

Sprängbesiktning och vibrationsmätning stockholm
Sprängbesiktning och vibrationsmätning stockholm

I Sverige finns flera lagar som styr omgivningspåverkan som är ett samlingsbegrepp. Sprängning är ett exempel på arbete som kan påverka omgivningen genom vibrationer. 

I den svenska standarden SS 460 48 66 återfinns gränsvärden som är framtagna av experter som berättar om vilka vibrationsvärden som inte ska överstigas.

Det är ovanligt idag med skador på byggnader orsakade av vibrationer. Dagens tekniker vid sprängning och kunskap hos bergsprängarna samt användandet av vibrationsmätning gör att riskerna vid sprängning är väldigt låga. 

När ett sprängämne detonerar i berget så skapas vibrationer som sprids i marken till omgivningen. Byggnader som finns i närheten påverkas av vibrationerna. Det skapas också en luftstötvåg som påverkar byggnaderna.

Vibrationerna från marken fortleds olika i olika marktyper. VIbrationerna klingar av och bromsas mest när de går genom berg och når längst när de färdas genom lera. Därför krävs att byggnader besiktas längre bort när grundläggningstypen är lera. Standarden ss 460 48 66 säger att riskområdet vid grundläggning på berg är 50m, morän 75m och lera 100m. Vibrationerna som påverkar omgivningen ansvarar byggherren för. Därför är det väldigt viktigt att innan sprängning utförs; fastställa närliggande byggnaders skick och ev sprickor som redan finns innan sprängningarna.

Spräckning med simplex och krutpatroner är numera klassat som sprängning precis som sprängning med dynamit. Det är med andra ord samma krav på tillstånd och krav på besiktning och vibrationsmätning.

Läs mer här om vibrationsmätning